Algemene voorwaarden

Art. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten,
overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd van Trouwinfo Media aan of met derden – hierna te noemen: de wederpartij – alsmede de uitvoering daarvan. Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door middel van een door de eigenaar van Trouwinfo Media ondertekende akte. In dat geval blijven de overige voorwaarden onverminderd van toepassing, voor zover die verenigbaar zijn met de afwijkende voorwaarden. De afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend ten aanzien van de overeenkomst met het oog waarop deze zijn overeengekomen.

Art. 2. De overeenkomst komt tot stand door het geven van een schriftelijke of mondelinge
opdracht en de schriftelijke aanvaarding daarvan door Trouwinfo media.

Art. 3. Door Trouwinfo Media gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.

Art. 4. Trouwinfo Media heeft het recht om advertenties, foto’s en teksten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Art. 5. De wederpartij vrijwaart Trouwinfo media tegen alle – al dan niet terechte – aanspraken van derden, zoals aanspraken op grond van inbreuk auteursrecht of op enig ander recht door de door wederpartij aan Trouwinfo Media opgegeven advertenties, foto’s en teksten. De vrijwaring heeft betrekking op alle schade en kosten die Trouwinfo Media lijdt c.q. maakt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Art. 6. Het is Trouwinfo Media toegestaan een profiel of advertentie te herplaatsen zonder daartoe van de wederpartij opdracht te hebben ontvangen tenzij de wederpartij Trouwinfo Media vooraf schriftelijk heeft laten weten niet akkoord te gaan met herplaatsing. De wederpartij heeft geen recht op enige vergoeding van uit herplaatsing voor haar eventueel voortvloeiende schade.

Art. 7. Betaling door wederpartij dient te geschieden, zonder enige korting of verrekening steeds binnen 21 dagen na factuurdatum, ten name van Trouwinfo media door een Trouwinfo Media aan te wijzen bankrekening. Alle kosten vallende op de betaling, waaronder de kosten van wissel en bankkosten, zijn voor rekening van de wederpartij. De termijn van 21 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij in verzuim.

Art. 8. Bij niet-tijdige betaling is de wederpartij aan Trouwinfo Media een rente verschuldigd van 1% per maand over het onbetaald gebleven bedrag tot aan de dag der voldoening, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend, onverminderd de verder aan Trouwinfo media toekomende rechten.

Art. 9. Onverminderd de gevolgen die de wet verbindt aan verzuim, is de wederpartij aan
Trouwinfo Media in geval van niet of niet tijdige betaling een vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van ten minste 15% van de hoofdsom.

Art. 10. Bij annulering van een plaatsingsopdracht voor een advertentie, profiel of banner wordt aan de hand van de toepasselijke tarieven met de daarin opgenomen staffelkorting de tot aan de annulering door de wederpartij teveel ontvangen staffelkorting alsnog aan de wederpartij in rekening gebracht.

Artikel 11. Toepasselijkheid van door de wederpartij ingeroepen algemene voorwaarden wordt door Trouwinfo Media uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 12. Op alle geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de voor de vestigingsplaats van Trouwinfo Media bevoegde Nederlandse rechter.